Algemene Voorwaarden

Deel I – Algemeen

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met en het gebruik van www.homerr.nl, www.homerr.co en www.homerr.com door partijen die zich op homerr.com als homerr registreren (“Homerr”) en door partijen die zich als consument registreren of zo staan geregistreerd (“Consument”).

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere toegang tot, navigatie naar en het gebruik van de website www.homerr.nl, www.homerr.co en www.homerr.com en andere applicaties aangeboden door Homerr B.V. hierna te noemen: (“Applicaties”).

 3. Door de toegang tot, navigatie naar en het gebruik van de Applicaties door een Homerr en Consument aanvaarden Homerr en Consument impliciet de Algemene voorwaarden op het moment van toegang tot de Applicaties. Indien Homerr of Consument het niet eens zijn met de Algemene voorwaarden dan dient hij/zij zich te onthouden van toegang tot de Applicaties en/of het gebruik van de diensten aangeboden via de Applicaties.

 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten aangeboden door Homerr B.V, voor de uitvoering waarvan door Homerr B.V. derden dienen te worden betrokken.

 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 6. Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige in de Algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar doel en strekking van deze bepalingen.

 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de Algemene voorwaarden is geregeld, dient deze situatie te worden beoordeeld naar doel en strekking van de Algemene voorwaarden.

 9. Indien Homerr B.V. niet steeds strikte naleving van de Algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Homerr B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 10. Homerr B.V. zal Homerr en Consument op de hoogte stellen van wijzigingen in de Algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Aangeboden diensten

 1. Via de door Homerr b.v. aangeboden applicaties worden de volgende diensten aangeboden:

  1. Pickup: Homerr neemt het pakket in ontvangst. Consument haalt op een afgesproken tijdstip het pakket op bij Homerr (Pickup).

  2. Delivery: Homerr neemt het pakket in ontvangst en levert deze, op een afgesproken tijdstip, bij de Consument af (Delivery).

  3. Return: Homerr haalt het pakket, op een afgesproken tijdstip, bij Consument op en brengt deze naar een distributiepunt. Vervolgens upload Homerr een foto van het bewijs van afgifte op de Applicatie (Return).

Artikel 3 – Toegang

 1. De services aangeboden door Homerr B.V. kunnen alleen worden afgenomen door geregistreerde Homerrs en Consumenten.

 2. Als u de aangeboden diensten via de Applicaties wilt gebruiken, dient u zich te registreren op basis van uw type profiel: ‘Homerr’ of ‘Consument’. Hierin betreft een Homerr een persoon of organisatie die pakketten in ontvangst neemt of retourneert, een Consument betreft een individu die gebruik maakt van de diensten van een Homerr hierbij gebruikmakend van de door Homerr B.V. gefaciliteerde diensten. Organisaties en bedrijven kunnen zich niet registreren als Consument.

 3. Homerr en Consument stemmen ermee in om te allen tijde juiste, nauwkeurige en volledige gegevens te verstrekken en er zorg voor te dragen dat de gebruikersgegevens de juiste, nauwkeurige en volledige gegevens weergeven. De gebruikersgegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd via het gebruikersprofiel op de Applicaties.

 4. Homerr B.V. behoudt zich het recht voor de verstrekte gegevens door Homerr en Consument als geloofwaardig aan te nemen en om accounts met onjuiste, misleidende gegevens of accounts die niet de identiteit van een Homerr of Consument weergeven op te schorten of te verwijderen.

 5. Een wachtwoord van Homerr en Consument is persoonlijk, niet overdraagbaar en kan niet worden gebruikt door derden. Homerr en Consument zullen hun wachtwoord beschermen en diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang direct bij Homerr B.V. melden. Homerr B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van misbruik of gebruik door derden van wachtwoorden van Consumenten en Homerrs.

 6. Homerr B.V. zal de gegevens van Homerr en Consument behandelen en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacy Policy welke te vinden is via www.homerr.nl, www.homerr.co en www.homerr.com.

 7. Bepaalde services van Homerr B.V. kunnen worden onderworpen aan bepaalde bijzondere voorwaarden die, afhankelijk van het geval, de Algemene voorwaarden aanpassen, aanvullen en / of wijzigen. Mocht er een discrepantie tussen de Algemene voorwaarden en de hiervoor genoemde bijzondere voorwaarden aanwezig zijn, zullen de bijzondere voorwaarden voorrang hebben.

 8. Homerr B.V. behoudt zich het recht voor Homerr en Consument reclame en/of informatie over de activiteiten van Homerr B.V. via e-mail of een ander soortgelijk communicatiemiddel toe te sturen.

 9. Homerr B.V. behoudt zich het recht voor onbevestigde accounts of accounts die voor langere tijd inactief zijn te verwijderen of te wijzigen. Daarnaast behoudt Homerr zich het recht voor diensten aan een ieder te beëindigen of te weigeren en/of een account te verwijderen, in het bijzonder indien een Homerr of Consument zich niet aan de gesloten overeenkomst of de Algemene voorwaarden houdt.

Artikel 4 – Gebruik van de diensten aangeboden via de Applicaties

 1. Homerr en Consument stemmen ermee in de Applicaties op een zorgvuldige, correcte en wettige wijze te gebruiken. In het bijzonder gaat Homerr en Consument ermee akkoord:

  1. Diensten gefaciliteerd door Homerr B.V. niet te gebruiken voor een oneigenlijk, onwettig of immoreel doel, waardoor eventuele schade bij Homerr B.V. of bij derden kan ontstaan of de werking van de aangeboden diensten kan worden bedreigd of aangetast.

  2. Diensten gefaciliteerd door Homerr B.V. niet te gebruiken om beledigende of obscene inhoud te creëren of te verzamelen of activiteiten die kunnen discrimineren of beledigen op grond van geboorte, nationaliteit, politieke ideologie, ras, geslacht, taal, godsdienst, meningen, economische positie of sociale status of op welke andere wijze dan ook.

  3. Diensten gefaciliteerd door Homerr B.V. niet te gebruiken voor strafbare feiten of activiteiten die aanleiding geven tot aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad.

  4. Informatie of gegevens die via Homerr zijn verstrekt niet te kopiëren, reproduceren, bekend te maken, te verspreiden en te communiceren aan derden.

  5. (Beeld)merken, handelsmerken, handelsnamen en andere gegevens die de rechten van Homerr B.V. weergeven te verwijderen, negeren of aan te passen.

  6. Diensten gefaciliteerd door Homerr B.V. niet te gebruiken om persoonlijke gegevens van Homerrs en Consumenten te ontvangen zonder hun medeweten of toestemming.

  7. Diensten gefaciliteerd door Homerr B.V. niet te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie of reclamemateriaal aan andere Homerrs of Consumenten.

  8. Geen misleidende of bedrieglijke aanbiedingen aan andere Homerrs of Consumenten te doen.

  9. Diensten gefaciliteerd door Homerr B.V. niet te gebruiken voor het verkopen of kopen van producten of diensten anders dan aangeboden door Homerr B.V.

  10. Diensten gefaciliteerd door Homerr B.V. niet te gebruiken om toegang, of een poging tot toegang, te krijgen tot de rekeningen van andere Homerrs of Consumenten of door te dringen tot onze veiligheidsmaatregelen, software, hardware, elektronische communicatiesystemen of telecommunicatiesystemen.

  11. Acties te ondernemen welke de feedback en ratingssystemen kunnen ondermijnen.

 2. Consument kan enkel gebruikmaken van de dienst “Return” indien retourneren kosteloos is.

 3. De Homerrs en Consumenten zullen alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven met betrekking tot diensten aangeboden via de Applicaties.

 4. In het geval Homerr of Consument, de Applicaties gebruiken in strijd met bovenstaande regels, behoudt Homerr B.V. zich het recht voor de toegang tot en het gebruik van de Applicaties te ontzeggen en beëindigen.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden tussen Consument en Homerr

 1. Consument en Homerr zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten en andere regelgeving van toepassing op het vervoer en de opslag van pakketten. Homerr B.V. verstrekt enkel de gebruikersgegevens van de Homerr aan de Consument, waarbij Homerr en Consument een overeenkomst aangaan met als gevolg een reeks van rechten en verplichtingen tussen Homerr en Consument.

 2. In het geval van Pickup en Delivery zal Homerr fungeren als ontvanger van de pakketten en deze pakketten opslaan totdat de pakket, binnen de gestelde termijn, is opgehaald door Consument. Homerr heeft het recht om het pakket, na goedkeuring van Homerr B.V., terug te sturen naar de afzender indien Consument deze niet binnen 14 dagen heeft opgehaald bij Homerr tenzij anders is afgesproken tussen Homerr en Consument.

 3. In geen geval zal Homerr aansprakelijk worden gesteld als het pakket beschadigd aankomt of de inhoud daarvan onjuist is. In dergelijke gevallen wordt Consument nog steeds verplicht om het pakket af te halen op de plaats en tijd zoals overeengekomen met Homerr.

 4. Homerr heeft niet het recht om het pakket te openen. Homerr kan ontvangst van het pakket echter weigeren bij aflevering indien hij/zij van mening is dat het pakket gevaarlijk of illegaal is, een product bevat zoals omschreven in artikel 4, speciale opslagcondities nodig zijn welke niet zijn aangekondigd, of het pakket afkomstig is van een onbekende afzender.

 5. Mocht retourneren niet kosteloos zijn, maar Homerr heeft het pakket al wel opgehaald bij Consument. Dan zal Homerr het pakket terugbrengen naar Consument. Homerr zal in dit geval zijn betaling ontvangen en Homerr B.V. verricht in dit geval geen terugbetalingen of crediteringen voor deze dienst aan Consument.

 6. Consument heeft de plicht om Homerr vooraf te informeren over eventuele bijzondere omstandigheden met betrekking tot de aflevering of retourneren, de inhoud of de opslag van de het pakket.

 7. Homerr heeft de plicht het pakket op een juiste wijze en met de vereiste zorgvuldigheid op te slaan. Daarnaast heeft Homerr de plicht om te reageren op vragen van de Consument met betrekking tot schade aan of verlies van het pakket, mits deze schade en verlies niet veroorzaakt is door het gebrek aan communicatie van de Consument.

 8. Ook heeft Homerr het recht om vragen aan Consument te stellen met betrekking tot aansprakelijkheid ten opzichte van derden, de ontvangst, opslag en bewaring van het pakket.

Deel II – Consument

Artikel 6 – Toepassing

 1. Hetgeen in dit Deel II van de Algemene voorwaarden is bepaald, is van toepassing op Consumenten.

Artikel 7 – Betalingsmethode

 1. Consument kan per afgenomen dienst betalen via de Applicatie of een lidmaatschap afsluiten bij Homerr B.V.

Artikel 8 – Lidmaatschap

 1. Een overeenkomst die door Consument voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap van Homerr B.V., wordt maandelijks voortgezet totdat deze wordt stopgezet.

 2. Indien Consument deze overeenkomst aangaat met Homerr B.V. geeft Consument Homerr B.V. toestemming om maandelijks de lidmaatschapskosten voor de komende maand in rekening te brengen op basis van de gekozen betalingsmethode (Zie artikel 9 lid 2 van de Algemene voorwaarden) tenzij Consument het lidmaatschap opzegt voor de maandelijkse hernieuwingsdatum (zie artikel 10 van de Algemene voorwaarden).

 3. Consument kan specifieke details met betrekking tot het lidmaatschap raadplegen via de Applicaties.

Artikel 9 – Facturering

 1. De lidmaatschapskosten voor de diensten aangeboden door Homerr B.V. worden maandelijks in rekening gebracht via de gekozen betalingsmethode op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van het betaalde lidmaatschap van Consument. In sommige gevallen kan het tijdstip van facturering worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer de betalingsmethode niet met succes is afgehandeld of wanneer het betaalde lidmaatschap is begonnen op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.

 2. Indien Consument de betalingsmethode wil wijzigen dient hij contact op te nemen met Homerr B.V. Als een betaling niet met succes wordt afgehandeld vanwege het verlopen van de vervaldatum, een ontoereikend saldo of een andere reden, en Consument zijn/haar betalingsmethode niet wijzigt of het account niet opzegt, kunnen wij de toegang van Consument tot de Applicaties opschorten, totdat Homerr B.V. een geldige betalingsmethode heeft verkregen. Consument geeft Homerr B.V. toestemming om te blijven factureren via de betalingsmethode als deze wordt bijgewerkt en Consument blijft verantwoordelijk voor alle niet-geïnde bedragen. Dit kan leiden tot een wijziging in de factureringsdatum voor de betalingen. Voor bepaalde betalingsmethoden kan de aanbieder van de betalingsmethode wisselkoers- of andere kosten in rekening brengen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van de gekozen betalingsmethode.

Artikel 10 – Opzeggen

 1. Consument kan het lidmaatschap te allen tijde opzeggen. Het lidmaatschap wordt opgezegd per de laatste dag van de factureringsperiode (Hernieuwingsdatum). Nadat Consument heeft opgezegd, behoud Consument toegang tot de Applicaties. Homerr B.V. verricht geen terugbetalingen of crediteringen voor een gedeelte van de maand van een lidmaatschapsperiode of voor diensten die niet zijn afgenomen. Consument kan hij/haar lidmaatschap opzeggen door contact op te nemen met Homerr.com.

Artikel 11 – Prijswijzigingen

 1. Het is mogelijk dat we onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen; dergelijke prijswijzigingen of wijzigingen van onze abonnementen zullen echter pas 30 dagen na de kennisgeving via e-mail van toepassing zijn voor Consument.

Artikel 12 – Inhoud pakketten

 1. De pakketten mogen geen van de volgende onderdelen bevatten:

  1. Artikelen van bijzondere waarde (zoals kunstwerken, antiek, edelstenen, postzegels, unieke voorwerpen, goud, zilver etc.);

  2. Goederen met een waarde boven 250 euro;

  3. Geld of verhandelbare instrumenten (zoals cheques, obligaties, credit cards, certificaten van aandelen of andere effecten);

  4. Vuurwapens, vuurwerk of andere gevaarlijke goederen;

  5. Kinderporno;

  6. Drugs of goederen die mensenlevens of dieren in gevaar kunnen brengen;

  7. Goederen die schade aan het milieu en / of personen kunnen veroorzaken;

  8. Goederen waarvan de in- of uitvoer bij wet verboden is;

  9. Enige ander product dat bij wet verboden is.

 2. Consument garandeert dat de pakketten niet een van onder lid 1 genoemde onderdelen bevat.

 3. Consument is verantwoordelijk voor:

  1. De inhoud van de pakketten;

  2. Het toevoegen van de juiste informatie die nodig is voor het vervoer van de pakketten;

  3. Het voldoen aan de eisen van de wet

 4. De Consument erkent en stemt ermee in om zowel Homerr B.V. als Homerrs te vrijwaren van eventuele vorderingen en/of aansprakelijkheid voortvloeiende uit de inhoud van de pakketten.

Artikel 13 – Verantwoordelijkheden Consument

 1. Consument gaat akkoord met de Algemene voorwaarden en erkent en stemt ermee in dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor:

  1. Lezen en controleren van de volledige informatie verstrekt door Homerrs;

  2. Het verstrekken van waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie met betrekking tot het pakket aan de Homerrs, mede omvattend in het geval van de dienst Return, het retourbeleid van de betreffende afzender;

  3. In het geval van de dienst “Pickup”, het ophalen van het pakket op de plaats en tijd zoals overeengekomen met de Homerr;

  4. In het geval van de dienst “Delivery”, het laten bezorgen van het pakket op de plaats en tijd zoals overeengekomen met de Homerr;

  5. In het geval van de dienst “Return”, het laten ophalen van het pakket op de plaats en tijd zoals overeengekomen met de Homerr;

  6. Het betalen van de Homerr voor de verleende diensten voorafgaand aan het leveren van het pakket door de Homerr aan de Consument. De betaling zal geschieden via een betaalmethode aangeboden via de Applicaties of via het afgesloten lidmaatschap;

 2. Bovendien erkent de Consument en stemt ermee in dat:

  1. Door het gebruikmaken van de diensten van de Homer een overeenkomst wordt aangegaan tussen de Consument en de Homerr. De overeenkomst is gebaseerd op de voorwaarden als omschreven in artikel 5 van de Algemene voorwaarden.

  2. Homerr B.V. met haar dienstverlening slechts als facilitaire partij fungeert en daarmee in geen enkele vorm onderdeel is van deze overeenkomst.

Deel III – Voorwaarden Homerr

Artikel 14 – Toepassing

 1. Hetgeen in dit Deel III van de Algemene voorwaarden is bepaald, is van toepassing op Homerrs.

Artikel 15 – Betalingen

 1. De betalingen aan een Homerr worden gestort op zijn/haar Homerr account. Homerr mag maximaal 1 keer per maand uitbetaling van het saldo verzoeken via “Mijn account” – “Storten”. Het saldo zal vervolgens binnen 5 dagen overgemaakt worden naar het door Homerr opgegeven bankrekening. De opgegeven bankrekening kan worden gewijzigd door contact op te nemen met Homerr B.V.

Artikel 16 – Verantwoordelijkheden Homerr

 1. Homerr gaat akkoord met de Algemene voorwaarden en erkent en stemt ermee in dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor:

  1. Het verstrekken van waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie via “mijn account”;

  2. Lezen en controleren van de volledige informatie verstrekt door Consument;

  3. Ontvangen en opslaan van het pakket, onder optimale opslag, in het algemeen uit de buurt van bronnen van gevaar zoals extreme hitte of kou, open vuur, hoge luchtvochtigheid etc.

  4. Het aanwezig zijn op het opgegeven adres op de tijdstippen dat Homerr zijn beschikbaarheid heeft aangegeven via de Applicaties;

  5. In het geval van de dienst “Pickup”, het laten ophalen van het pakket op de plaats en tijd zoals overeengekomen met de Consument;

  6. In het geval van de dienst “Delivery”, het bezorgen van het pakket op de plaats en tijd zoals overeengekomen met de Consument;

  7. In het geval van de dienst “Return”, het ophalen van het pakket op de plaats en tijd zoals overeengekomen met de Consument, het pakket naar een distributiepunt brengen om te retourneren volgens het retourbeleid zoals aangegeven door de Consument en vervolgens het uploaden van een foto van het afgiftebewijs op de Applicaties.

 2. Bovendien erkent de Homerr en stemt ermee in dat:

  1. Door het aanbieden van diensten aan Consument een overeenkomst aangegaan wordt tussen de Consument en de Homerr. De overeenkomst is gebaseerd op de voorwaarden als omschreven in artikel 5 van de Algemene voorwaarden.

  2. Homerr B.V. met haar dienstverlening slechts als facilitaire partij fungeert en daarmee in geen enkele vorm onderdeel is van die overeenkomst.

Deel V – Overig

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

 1. Homerr B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De door Homerr B.V. gebruikte intellectuele eigendomsrechten, trademarks, tekeningen, teksten, designs, animaties, programmering en design van de Applicaties, andere materialen of (elektronische) bestanden behoren toe aan Homerr B, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


 2. De in het voorgaande lid omschreven zaken toebehorende aan Homerr B.V. mogen niet zonder toestemming van Homerr B.V. worden gebruikt, geëxploiteerd, verspreid, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

 3. Homerr B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Homerr B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Homerr B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Homerr B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn kosteloos te raadplegen via de Applicaties.

 2. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene voorwaarden.

 3. De Nederlandse tekst van de Algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.